DEKLARACE ČLENŮ IZS A OZBROJENÝCH SIL ČR

Jménem všech níže podepsaných členů integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, tímto deklarujeme a svým podpisem stvrzujeme zásadní nesouhlas s povinnou vakcinací našich profesních skupin proti nemoci Covid-19. V rámci této deklarace též vyzýváme nastupující vládu k okamžitému zrušení vyhlášky č. 466 / 2021 Sb. ze dne 7. 12. 2021.

ÚVOD

My, příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České republiky a některých dalších složek IZS, jsme slíbili na svou čest a svědomí, chránit zájmy České republiky a jejích občanů a při jejich ochraně nasadit i vlastní život. Nyní mezi nás a náš doposud obětavě naplňovaný slib vláda postavila překážku, která velké části z nás neumožní další setrvání ve služebním nebo pracovním poměru. Zabrání nám sloužit naší vlasti a našemu lidu. Důvodem k našemu propuštění má být odmítnutí povinné vakcinace proti nemoci, kterou se z objektivních důvodů necítíme ohroženi.

Proto my, členové IZS a ozbrojených sil České republiky již nemůžeme mlčet. Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala. Proočkovanost v našich řadách je daleko nad celostátním průměrem, absolutní většina z nás je mimo rizikové skupiny. Doposud jsme bez jakýchkoliv problémů vykonávali naši práci i bez očkování a hodláme v tom pokračovat i nadále. Povinné očkování proti nemoci Covid-19 proto považujeme za irelevantní a obáváme se, že takový postup nám i celému českému lidu přinese daleko více škody, než užitku. Pokud by nová vláda trvala na důsledném vymáhání vyhlášky č. 466 / 2021 Sb., dojde k citelnému odlivu profesionálů z našich řad, čehož důsledkem bude ohrožení základních strategických funkcí státu, jež tyto složky zajišťují.

Vyzýváme tímto nového ministra zdravotnictví, a potažmo celou vládu, k nápravě této neutěšené situace. Odmítáme pokračování v zaběhlých kolejích, které vrazilo do společnosti nebývale ostrý klín. Nová vláda by se měla poučit z chyb vlády předešlé a zasadit se o sjednocení českého lidu, namísto jeho dalšího rozdělování. Požadujeme, aby nám, profesionálům IZS a ozbrojených sil ČR, bylo umožněno vykonávat službu veřejnosti, jako tomu bylo doposud. Dále požadujeme, aby byly důsledně respektovány základy demokratického právního státu, včetně základních práv a svobod zajištěných Listinou, a došlo k okamžitému ukončení zneužívání bezpečnostních složek státu pro vymáhání nezákonných a nedůvodně ukládaných omezujících opatření.

SDĚLENÍ OBČANŮM ČR

Součástí služebního slibu, který skládá každý příslušník bezpečnostního sboru při vzniku služebního poměru, jsou slova vyjadřující naše odhodlání chránit zájmy České republiky, třeba i s nasazením vlastního života. Vy, občané této země, jste Česká republika. My, členové integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR, jsme připraveni být tu pro Vás. Naším posláním je Vám pomáhat v situacích, které patří v lidském životě k těm nejtěžším, zachraňovat Vaše životy, chránit Vaše práva a Vaše hodnoty. Jsme odhodláni a připraveni být tu pro Vás i po 28. 2. 2022, bez ohledu na to, zda jsme již podstoupili posilující dávku, ukončili dvou-dávkové očkovací schéma, zvolili jedno-dávkový typ vakcíny nebo stále patříme k neočkovaným.

Zdůrazňujeme, že se nepovažujeme za tzv. antivaxery, jak nás pejorativně nazývají média. Hlavní důvod našeho odmítavého postoje vůči očkování proti viru SARS-CoV-2 spočívá v obavách o naši bezpečnost. Odborníkům přinášejícím k diskusi věcná fakta není v rozporu s demokratickými principy a svobodou názorového projevu ponechán veřejný prostor. Přesto jsou již nyní z oficiálních dokumentů známé některé z vážných nežádoucích účinků vakcín a samotná účinnost vakcín je velmi nestálá. Požadujeme předložení jasných bezpečnostních záruk podložených odbornými studiemi, včetně těch dlouhodobých, nikoli tendenční politická prohlášení, která byla již mnohokrát postupem času vyvrácena. Dále požadujeme důsledné dodržování ustanovení § 46 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví, s nímž by prohlášení těchto vakcín za povinné a způsob provedení vakcinace, byly v rozporu.

Pokud Vám není lhostejná současná situace spjatá s povinným očkováním pro profesní a jiné vybrané skupiny, prosíme, podpořte naši deklaraci svým podpisem. Každý občan by si měl uvědomit skutečnost, že pokud tato nedostatečně odborně diskutovaná vyhláška nebude novou vládou zrušena, zasáhne citelně nejen do personálních řad vybraných profesních skupin, ale mohla by do budoucna zajistit demokraticky nežádoucí precedens „ohýbání“ práva a zároveň otevřít dveře k povinné vakcinaci pro všechny obyvatele, včetně dětí.

HLAVNÍ ČÁST

Profesionální práce neočkovaných příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil plnících svědomitě svůj služební slib i práce našich neočkovaných kolegů v rámci IZS je touto vyhláškou hrubě pošlapána. Nemožné se tak stává skutečností, a to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné, je nyní považováno za zcela běžné. Jako občané jsme se ocitli v době, kdy politika zcela zastínila lékařskou odbornost. To, co dříve bylo smyslem medicíny, tedy chránit zdraví a předcházet nemocem, je nyní podřízeno jedinému imperativu, kterým je očkování proti nemoci Covid-19. Bez očkování jako by neexistovaly jiné možnosti a formy pomoci. Naše přísaha nezahrnuje chránit zájmy nadnárodních korporací ani struktur na ně přisátých. Nezahrnuje ani hájit rozporuplná vládní rozhodnutí. Jsme ochránci práv v souladu se zákonem. Požadujeme, aby co nejdříve skončilo dělení, a to nejen státních zaměstnanců na očkované, neočkované, ale také nedůvodné dělení na občany zodpovědné a nezodpovědné.

Chceme připomenout, v jakém personálním stavu se bezpečnostní složky ČR nachází, zejména pokud hovoříme o personálních stavech Policie ČR. Tam je situace opravdu velmi vážná. Podstavy policistů jsou hlášeny ze všech krajů republiky. Personální stavy se aktuálně pohybují na kritické hranici, která může být prolomena odchodem dalších policistů, kteří povinné očkování odmítnou. Tím by mohl být ochromen chod některých oddělení a útvarů. Již nyní je nežádoucím důsledkem ještě větší omezení náboru nových příslušníků.

Bohužel, současná situace a vlna nátlaku ze strany nadřízených v kontextu nemoci Covid-19 si vybírá svou daň již nyní. Někteří z členů IZS a ozbrojených sil České republiky se pod tlakem událostí již rozhodli ukončit svůj služební nebo pracovní poměr nezávisle na tom, jaký bude další osud zmiňované vyhlášky. Někteří kolegové, kteří uvěřili prvotním slibům v kontextu dvou očkovacích dávek a následné ˮtečkyˮ, se cítí podvedeni a ztrácí motivaci v očkování dále pokračovat. To je brzy postaví do stejné pozice jako jejich doposud neočkované kolegy.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem, byť to není podstatou této deklarace, bychom velmi rádi poděkovali profesním odborníkům a expertům ve svých oborech, kteří se nebojí veřejně vystupovat a sdělovat lidem skutečná a věcně podložená fakta, jež uvádí věci na pravou míru a nevzbuzují jen strach a nenávist.

Velké díky tak patří zejména prof. Karlu Drbalovi, prof. Stanislavu Komárkovi, prof. Jaroslavu Turánkovi, prof. Peteru Staňkovi, prof. Michalu Klímovi, prof. Jiřímu Beranovi, MUDr. Janu Hnízdilovi, MUDr. Soně Pekové, MUDr. Anně Urbanové, MUDr. Vladimíru Čížkovi, JUDr. Jindřichu Rajchlovi, JUDr. Ondřeji Dostálovi, JUDr. Vladaně Vališové, JUDr. Zdeňkovi Koudelkovi, JUDr. Tomáši Nielsenovi, Mgr. Janě Hamplové, odborům ProLibertate a dalším, kteří se nebojí říkat pravdu.

Nesmíme však opomenout poděkování i všem služebním funkcionářům a jiným nadřízeným, pro které je racionalita a lidský přístup stále základním stavebním kamenem při jednání se svými podřízenými i v přístupu k veřejnosti. Děkujeme též policejnímu prezidentovi genmjr. Mgr. Janu Švejdarovi za jeho otevřenou snahu upozornit na naši složitou situaci.

Deklaraci nás příslušníků integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil České republiky bychom ukončili starým lékařským příslovím z dob, kdy ještě na světě převládal zdravý rozum:
Ohrožené chránit, nemocné léčit a zdravé nechat žít.

30. prosince 2021

ÚVODNÍ SIGNATÁŘIpprap. Daniel Čížek
Liberec, Policie ČR


nrtm. Pavel Dítě
Třebíč, Armáda ČR


Jakub Hlavsa
DiS, Ústí nad Orlicí, Zdravotnická záchranná služba


prap. Petra Veronika Knopp
Litoměřice, Policie ČR


nrtm. Tomáš Komárek
Prostějov, Armáda ČR


pprap. Mgr. et Mgr. Lucie Kovalaková
Praha, Policie ČR


Jaroslav Kužel
Milovice, Obecní a městská policie ČR


prap. Lukáš Maršál
Rakovník, Vězeňská služba ČR


Ing. Lukáš Pata
Bílina, Sbor dobrovolných hasičů


nprap. Iveta Patová
Bílina, Celní správa ČR


nprap. PhDr. David Pejřil
Ústí nad Labem, Policie ČR


plk. Mgr. Hana Šolcová
Pardubice, Hasičský záchranný sbor ČR

PODEPSAT DEKLARACI https://deklaraceizs.cz/

Napsat komentář